<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>

歡迎來到 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司
全國咨詢熱線: 020-123456789
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

新聞中心
C? dan lo l?ng s? ph?n c?n h? tr??c ngày tòa xét x? ?ng Lê Thanh Th?n

Ngày 10/8,?danlol?ngs?ph?nc?nh?tr??cngàytòaxétx??ngLêThanhTh? TAND Hà N?i d? ki?n m? phiên xét x? ch? t?ch 73 tu?i c?a t?p ?oàn M??ng Thanh, Lê Thanh Th?n, v? t?i L?a d?i khách hàng, theo kho?n 2 ?i?u 198 B? lu?t Hình s?. Cùng ra tòa, 4 c?u cán b? ph??ng Ki?n H?ng và qu?n Hà ??ng b? truy t? v? t?i Thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng.

Ch? Lê Th? Dung, 37 tu?i, là m?t trong g?n 500 khách hàng mua c?n h? trong chung c? CT6C Ki?n H?ng, ???c tòa tri?u t?p v?i t? cách b? h?i, nói th?y m?ng vì phiên tòa s?p m?. Song ch? c?ng lo l?ng v? s? ph?n c?n h? c?a mình sau b?n án ???c tuyên.

V? ch?ng ch? Dung t? Lào Cai - H?i D??ng v? bám tr? th? ?? theo c?ng vi?c. Hai n?m ? c?n phòng tr? 14 m2, anh ch? ph?i tìm n?i an c? vì có thêm con nh?. Khi ?ó, tòa CT6C ?? xay ??n h?n 20 t?ng.

Ch? Dung ch? vào nh?ng m?ng t??ng l? trong c?n h? ?? xu?ng c?p trong nhà mình. ?nh: Ph?m D?

Nh?ng m?ng t??ng l? trong c?n h? ?? xu?ng c?p trong nhà ch? Dung. ?nh: Ph?m D?

"Chung c? ???c qu?ng cáo giá r?, ph?c v? ???c ph?n ??ng ng??i lao ??ng có thu nh?p kh?ng cao nh?ng có c? s? h? t?ng ??ng b? và hi?n ??i, pháp ly r? ràng, giá bán c?n h? ?? bao g?m giá tr? quy?n s? d?ng ??t", ch? nói.

Tháng 5/2012, chi 1,1 t? ??ng cho c?n h? 61 m2, v? ch?ng ch? vay m??n thêm ?? tr?. H? hy v?ng khi có "s? h?ng" s? có th? dùng làm tài s?n ?? vay th? ch?p, tr? b?t n? n?n.

Nh?ng k? ho?ch kh?ng nh? v? ch?ng ch? v?ch s?n, h? s? xin c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t c?a ch? b? v?n phòng ??ng ky ??t ?ai qu?n Hà ??ng tr? v? v?i ly do "d? án kh?ng ???c c?p phép".

Nhi?u n?m ti?p theo, ch? Dung và 500 h? dan CT6C b? cu?n vào vòng l?p kh?ng d?t khi?u n?i, ?? ngh?, c?u c?u... kh?ng k?t qu?. "M?i ??n n?m 2019, v? án ???c kh?i t?, chúng t?i m?i bi?t s? th?t", ch? nói.

Cáo tr?ng xác ??nh, ?ng Th?n n?m 90% c? ph?n và là Ch? t?ch H?QT kiêm T?ng giám ??c C?ng ty Bemes. N?m 2000, Bemes ky h?p ??ng thuê ??t v?i S? ??a chính Hà Tay c? ?? xay d?ng nhà máy s?n xu?t v?t li?u xay d?ng. Sau khi thay ??i ch? tr??ng, n?m 2008 Bemes ???c UBND t?nh Hà Tay phê duy?t quy ho?ch xay d?ng chi ti?t 1/500 d? án CT6 Ki?n H?ng t?i ph??ng Ki?n H?ng, Hà ??ng.

Theo quy ho?ch, trên 17.000 m2 ?ang qu?n ly, c?ng ty c?a ?ng Th?n ???c xay nhà cao 31 t?ng, hai t?ng h?m trên ph?n ??t h?n 5.500 m2. Trong ?ó t?ng 2-4 là trung tam th??ng m?i, t?ng 5-31 tách thành hai toà tháp chung c? cao c?p và khách s?n.

Kh?i nhà th?p t?ng trên di?n tích h?n 1.000 m2, Bemes ???c xay 15 c?n nhà cao 3 t?ng. Gi?a n?m 2010, C?ng ty Bemes nhi?u l?n xin ?i?u ch?nh m?t s? quy ho?ch nh?ng kh?ng ???c nhà ch?c trách ??ng y.

VKS cáo bu?c ?ng Th?n sau ?ó v?n ch? ??o thi c?ng sai quy ho?ch, xay d?ng vào ch? gi?i ???ng ?? khi?n "vi ph?m nghiêm tr?ng quy ho?ch xay d?ng".

V?i khu nhà cao t?ng, ?ng t?ng di?n tích t?ng h?m t? 5.762 lên 6.817 m2, toà tháp A t?ng t? 1.108 lên 2.428 m2, tháp B t? 1.099 lên 1.928 m2 và gi?m m?t t?ng h?m, thêm m?t t?ng penhouse; b? xay nhà tr? 718 m2.

Toà tháp B thay ??i t? ch?c n?ng khách s?n thành c?n h? ?; xay d?ng 495 phòng khách s?n thành 1.582 c?n h?. ?ng ch? ??o xay thêm m?t toà CT6C kh?ng n?m trong phê duy?t v?i 438 c?n h?.

Hi?n tr?ng tòa chung c? sai ph?m, anhr ch?p ngày 7/8. ?nh: Ph?m D?

Hi?n tr?ng CT6 Ki?n H?ng, ngày 7/8. ?nh: Ph?m D?

Kh?i nhà th?p t?ng di?n tích ???c phê duy?t là h?n 1.600 m2 ?? xay 15 c?n h? cao 3 t?ng. Tuy nhiên, ?ng Th?n ?? ch? ??o xay d?ng trên h?n 2.800 m2 v?i 38 c?n h? cao t?ng. H?n n?a, toàn ph?n di?n tích quy ho?ch xay d?ng nhà tr? ?? chuy?n ??i thành các c?n h? th?p t?ng, theo cáo bu?c.

T? tháng 3/2011, ?ng Th?n b? cáo bu?c ch? ??o c?p d??i qu?ng cáo, "??a th?ng tin gian d?i v? tính pháp ly c?a d? án ?? bán các c?n h? xay d?ng trái pháp lu?t". Vi?c này nh?m m?c ?ích ?? khách hàng tin t??ng ky h?p ??ng mua bán c?n h? v?i Bemes, n?p ti?n theo ti?n ?? thi c?ng, theo cáo tr?ng.

Trên h?p ??ng mua bán c?n h?, ?ng Th?n v?i danh ngh?a là T?ng giám ??c ?? tr?c ti?p ky v?i khách hàng. ?ng cam k?t h? s? d? án ?? ???c phê duy?t, thi?t k? tuan th? ?úng quy ??nh v? xay d?ng và s? h? tr? bên mua làm th? t?c c?p s? ??.

Theo cáo tr?ng, d? án CT6 Ki?n H?ng có 1.620 c?n h?. Sau khi bán nhà cho khách hàng, C?ng ty Bemes cùng ph?i h?p th?c hi?n và ?? ???c S? Tài nguyên M?i tr??ng Hà N?i c?p s? ?? cho 916 c?n h? chung c?, 18 nhà th?p t?ng. Còn l?i 483 c?n h? c?a toà tháp CT6C và 82 c?n h? khác ch?a ???c c?p s?.

Vi?c kh?ng ???c c?p s? h?ng nay kh?ng ??n gi?n ch? ?em l?i cho c? dan c?m giác "b?t an", mà con cái h? c?ng b? ?nh h??ng quy?n l?i.

Con anh H? Tu?n V??ng, 33 tu?i, c? dan CTC6, ba tháng n?a là ra ??i nh?ng h?i han kh?p n?i anh bi?t s? kh?ng th? ??ng ky th??ng trú cho con. Ly do nhà ch?c trách ??a ra là kh?ng có tài li?u ch?ng minh ???c n?i ? h?p pháp. Hàng tr?m ??a tr? khác, nh? con anh, ch?p nh?n xin h? kh?u ? quê, ho?c trong lúc ti?p t?c ??i ch? phán quy?t c?a tòa, ch?p nh?n ?i h?c ? nh?ng tr??ng t? th?c ? xa, ??t ??.

"B? t?c trong m?i gi?i pháp", ch? Dung, anh V??ng ch?a k?p tr? h?t ti?n n? mua nhà, th?a nh?n kh?ng mu?n ? l?i ?ay, nh?ng c?ng kh?ng còn n?i nào ?? ?i. "CT6C tr? thành khu chung c? tai ti?ng, rao bán v?i giá b?ng n?a c?ng kh?ng có ng??i nào ngó ngàng ??n", ch? Dung cho hay.

CT6C ban ??u kh?ng có h? th?ng phòng cháy, sau này ???c ch? ??u t? b? sung t?m b? b?ng h? th?ng thoát khí trên trên tr?n nhà. ?nh: Ph?m D?

Tòa chung c? CT6C ban ??u thi?u h? th?ng phòng cháy, sau này ???c ch? ??u t? b? sung b?ng h? th?ng hút khói hành lang trên tr?n nhà. ?nh: Ph?m D?

Hi?n, trong tòa CT6C Ki?n H?ng, t??ng b?t ??u l?, n?t, v?a, xi m?ng t? tr?n r?ng t?ng m?ng, song ít ng??i mu?n sang s?a. "C? t?m b? qua ngày nào bi?t ngày ?ó, vì có ph?i nhà c?a mình ?au mà ???c s?a. R?i ?? tr?m tri?u vào s?a xong, mình ch?c gì ?? ???c quy?n ? l?i", ch? Dung nói.

Sau 10 n?m ??c m? có nhà th? ?? chính th?c s?p ??, nh?ng c? dan CT6C nh? v? ch?ng Dung bày t?, ch? còn "hy v?ng cu?i cùng" vào phiên tòa ngày 10/8 t?i.

?ng Nguy?n Tr?ng Tu?, Ban ??i di?n c? dan chung c? CT6 Ki?n H?ng, cho bi?t trong tr??ng h?p kh?ng ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, các b? h?i mong mu?n ?ng Lê Thanh Th?n và C?ng ty Bemes (ch? ??u t? d? án) ph?i liên ??i ch?u trách nhi?m b?i th??ng thi?t h?i th?a ?áng.

"Chúng t?i hy v?ng tòa kh?ng tách yêu c?u ?òi b?i th??ng thi?t h?i c?a c? dan chúng t?i thành v? án dan s? riêng mà c?n ???c gi?i quy?t tri?t ?? ngay trong b?n án hình s?. 10 n?m qua s?ng quá kh? r?i. Chúng t?i kh?ng mu?n ?eo ?u?i m?t v? ki?n dan s? nào thêm 10 n?m n?a", ?ng nói.

Thanh Lam - Ph?m D?

?
友情鏈接
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

0.1137

Copyright © 2023 Powered by 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司   sitemap
精品视频在线_午夜精品在线观看_三级毛片在线观看_欧美三级片在线看
<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>